Maurice Muller prêtre
diocèse de Namur
1920-1991

Maurice Muller prêtre
diocèse de Namur
1920-1991

conte en allemand

abbé Maurice MULLER

Vollendet am 12 Dezember 1939
und als Manuskript gedruckt irn
Dezember L956.